ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหลายๆด้าน อาทิ ศูนย์กลางทางการแพทย์ ศูนย์กลางการศึกษา และศูนย์กลางทางราชการ

Showing 15 from 15 Items

Toggle Filters
Count:
Sort by:
Order: