Search

ผ้าไหม จากชาวชุมชนชนบท ขอนแก่น

ลายเส้น เล่นสีสัน ดูแปลกตา ยากเลียนแบบคือเอกลักษณ์ แต่หากสังเกตุลงไปในลวดลายเหล่านั้น จะพบกับเรื่องราวพิเศษ เพราะผ้าไหมมัดหมี่ของเรา คือการร่วมแรงร่วมใจกัน จากฝีมือของคนในชุมชนอย่างแท้จริง นั่นทําให้ผ้าไหมมัดหมี่ของเราทุกผืน ไม่เหมือนใคร มีคุณค่าในตัวของมันเอง ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นหัตถกรรมขื้นชื่อของไทย แต่ละพื้นที่ที่มีการผลิตก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกัน แต่ผ้าไหมมัดหมี่ที่ผลิตขึ้นในพื้นที่ อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นของเรา จะมีสิ่งที่พิเศษขึ้นมาจนสังเกตุได้ นั่นคือสีสันที่ปรากฎบนเนื้อผ้า รวมถึงความละเอียดละออหลากหลายของลายผ้า ที่มีการพัฒนาสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง จากการร่วมพัฒนาความคิดของคนในชุมชน วิถีชาวบ้านชาวชุมชนในอําเภอชนบทแต่โบราณ นอกจากจะประกอบการเกษตรแล้ว ยังมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ฝึกหัดถักทอผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจําวัน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 200 ปี องค์ความรู้ที่สั่งสมมานาน ถูกปรับใช้จนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รู้สึกได้ทันทีเมื่อสัมผัสว่าเป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพสูง ซึ่งในการผลิตให้ได้ผ้าไหมเนื้อละเอียด สีสันจัดจ้านดูแปลกตา สวยงามไม่เหมือนใครแบบนี้ เกิดขึ้นจากกรรมวิธีพิเศษที่เป็นการทําด้วยมือทุกขั้นตอน Handmade 100 % และทอถักกันด้วยวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติในท้องที่ ซึ่งทั้งหมดนี้คือแก่นแกนแห่งคุณภาพในผ้าไหมของเรา ชุมชนทําผ้าไหมในอําเภอชนบทเกือบทุกบ้าน จะมีอุปกรณ์ทอผ้าไหม บางบ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บางบ้านสาวไหม บางบ้านถักทอ เมื่อมีตลาดมีความต้องการผ้าไหมจํานวนมากทุกบ้านจะรวมตัวกันลงแรงงานช่วยเหลือกันทีละเล็กละน้อยตามความเชี่ยวชาญ เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันผ่านแรงงานของญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้าน การไปมาหาสู่กันเป็นประจําระหว่างการทําผ้าทําให้เกิดแลกเปลี่ยนความรู้หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทําผ้าอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากคุณภาพของผ้าจะพัฒนาไปข้างหน้าแล้ว ยังทําให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ หลังจากผ่านกรรมวิธีต่างๆแล้ว [...]

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากภูผาถึงทะเล ที่บ้านป่าคลอก ภูเก็ต

มีแต่ได้กับได้หากได้มาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จากภูผาถึงทะเล ที่ชุมชนป่าคลอก นี่คือทางหนึ่งที่รอให้คุณเลือกมาเรียนรู้สิ่งที่คุ้นชินในมุมมองใหม่ แล้วคุณจะได้ประสบการณ์ดีๆกลับไป ในแบบที่หาที่ไหนไม่ได้จริงๆ เมื่อคุณมาถึงที่นี่ คุณจะได้พบชาวชุมชนที่บ้านป่าคลอกที่แม้จะมีหลากวัฒนธรรมอยู่รวมกัน แต่ก็เชื่อมโยงสัมพันธ์กันได้อย่างอบอุ่น ชาวชุมชนเล็งเห็นถึงศักยภาพในพื้นที่ ที่ตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและทะเล จึงได้ระดมความคิดและตัดสินใจก่อตั้งเส้นทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง โดยเน้นไปที่กิจกรรมเรียนรู้ลึกซึ้งในวิถีชาวบ้าน พร้อมกับแฝงแง่คิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามเส้นทางควบคู่ไปด้วย สัมผัส ชื่นชม ละอองธรรมชาติที่ยังสวยงาม บริสุทธิ์ ที่นํ้าตกบางแป ที่นี่โอบล้อมร่มรื่นด้วยต้นไม้เขียวชอุ่ม มีธารนํ้าเล็กๆ มีแอ่งนํ้าที่สามารถลงไปเล่นนํ้าได้ เมื่อได้ฟังเสียงนํ้าสาดกระเซ็นกระทบหิน มีไอเย็นกระทบหน้า อาจทําให้คิดได้เลยว่า ช่วงเวลาที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแบบนี้ คือช่วงเวลาดีๆของชีวิตที่สัมผัสได้ เดินทางกันต่อมาที่ บ้านบางโรง สัมผัสวิถีเกษตรเชิงอนุรักษ์ของชาวชุมชน พร้อมชื่นชมความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด คุณจะลงเดินเท้าเดินชมเส้นทางก็ได้ หรือจะไปกับเรือแคนูที่มีเตรียมไว้ให้ก็ได้ แล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงความอุดม ที่กําลังจะกลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง สัมผัสระบบนิเวศน์ของป่าชายเลนที่ชาวชุมชนร่วมใจกันฟื้นฟู หลังจากพื้นที่ป่าตรงนี้เคยถูกบริหารจัดการให้เหลือน้อยลงไป หากคุณอยากมีประสบการณ์ที่น่าจดจํา คุณก็ต้องลงมือทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทํา เดินทางไปต่อที่สวนยางในชุมชน ที่นี่คุณจะได้เรียนรู้เรื่องอุตสาหกรรมยางพาราเบื้องต้นจากชาวสวนยางมืออาชีพ หลังจากนั้นคุณจะได้ทดลองกรีดยางจริง แบบชาวสวนจริง ต่อด้วยการนําเสนอข้อมูลจากชาวสวนเรื่องการแปรรูปยางพร้อมสาธิตวิธีการ เดินทางมาต่อที่ฟาร์มแพะที่ชาวบ้านเลี้ยงเอง มาศึกษาวิธีการเลี้ยงการดูแลเลี้ยงแพะอย่างมีมาตรฐานที่ชาวบ้านทํากันอยู่ ที่นี่คุณจะได้ ทดลองรีดนมแพะ ได้ป้อนนมแพะ ได้ให้หญ้าแพะ ได้ชิมนมแพะ การท่องเที่ยวชุมชนเชิงอนุรักษ์ที่บ้านป่าคลอก เกิดจากหัวใจของชาวชุมชนที่ต้องการอนุรักษ์ป่าชายเลนไว้ เพราะหากป่าอยู่ได้ สัตว์อยู่ได้ คนในพื้นที่ก็อยู่ได้อย่างไม่เสียวิถีชีวิตเดิม [...]

ด่านเกวียน เอกลักษณ์เครื่องปั้นไทยหนึ่งเดียวโลก

แต่เดิมแล้วที่อําเภอด่านเกวียน เครื่องปั้นดินเผาจะปั้นกันเฉพาะกลุ่มพ่อค้าโบราณที่เดินทางผ่านพื้นที่ โดยลอกเลียนรูปแบบกรรมวิธีจากชาวข่าที่เป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แต่เดิม ทําใช้ ทําขายกันจนกระทั่งเกิดความชํานาญ และเมื่อพ่อค้าเหล่านี้ออกเดินทางต่อไป คุณภาพพิเศษของเครื่องปั้นดินเผาที่ทําจากดินจากพื้นที่นี้ กลายเป็นที่ชื่นชอบบอกต่อของผู้คนที่ได้พบได้ใช้ตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน ความพิเศษของเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนั้นแทรกซ้อนอยู่ในกรรมวิธีตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มจากกระแสแม่นํ้ามูลที่ไหลผ่านพื้นที่นี้ ได้พัดพาธาตุเหล็กตามธรรมชาติมาสะสมรวมกันกับดิน จนเกิดเป็นแหล่งดินคุณภาพ ในเนื้อดินจะมีคุณลักษณะพิเศษ ง่ายต่อการขึ้นรูป ทนทานต่อความร้อนเมื่อนําไปเผาในเตาแบบดั้งเดิมที่ขุดสร้างจากจอมปลวก ในเวลาที่เหมาะสม เนื้อดินอันอุดมด้วยแร่ธาติจะทําปฏิกิริยากับขี้เถ้าในเตา เกิดเป็นเทคนิคจากธรรมชาติที่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น เป็นเอกลักษณ์ที่เรียกกันว่า “เคลือบขี้เถ้า” ไปเคลือบบนพื้นผิวของเครื่องปั้น พื้นผิวของเครื่องปั้นจะมันเงา ความแกร่งเป็นพิเศษในเนื้องาน เมื่อลองเคาะดูจะเกิดเสียงกังวานเหมือนเคาะโลหะ ชิ้นงานด่านเกวียนที่ผ่านกรรมวิธีดั้งเดิม ตั้งแต่การเตรียมดิน ไปจนถึงการเผา จะกลายเป็นชิ้นงานที่จะมีชิ้นเดียวในโลก เลียนแบบไม่ได้ เห็นแล้วรับรู้ได้ทันทีว่าเป็นของด่านเกวียน เป็นเครื่องปั้นที่ดูเรียบง่าย แต่สามารถรู้สึกได้ถึงความพิเศษของดิน รวมถึงเรื่องราวของกรรมวิธีทุกวันนี้แม้เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจะมีวิวัฒนาการไปข้างหน้า แต่ก็ล้วนมีพื้นฐานแบบดั้งเดิม เอกลักษณ์แบบด่านเกวียนแท้ ที่อาจถูกลดทอนไป แต่การปรับตัวไปตามยุคสมัยชิ้นงานก็ได้ประโยชน์ใช้สอยที่มากขึ้นมาทดแทน

บ้านถวาย สองฝั่งคลอง

ความเชื่อแบบตะวันออกที่มุ่งเน้นไปสู่จิตวิญญาณที่สูงส่ง ถูกนํามาสลักเสลาเป็นเรื่องราวลงไปบนชิ้นไม้ เกิดเป็นงานศิลป์ที่มองแล้วให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวา อิ่มเอมใจ แต่ละชิ้นมีคุณค่าและเรื่องราวเฉพาะ มีชิ้นเดียวในโลก บ้านทิพย์มณี อ.หางดง เชียงใหม่ คือแหล่งรวบรวมงานศิลป์มากคุณค่าจากหลากหลายช่างสลักยอดฝีมือ ทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการพบปะของบรรดาครูช่าง ที่นี่บริหารจัดการโดย เกษม ทิพย์คํามา ที่มีแนวคิดก่อตั้งบ้านทิพย์มณีให้เป็นจุดศูนย์รวมของงานฝีมือแกะสลักมาตั้งแต่ปี 2549 และได้ชักชวนบรรดาครูช่างที่มีความชํานาญเฉพาะในการแกะสลักไม้รูปแบบต่างๆมารวมกันไว้ในที่เดียว ผลิตภัณฑ์งานศิลป์ของที่นี่จึงมีหลากหลาย ตามความชํานาญของครูช่างแต่ละท่าน การขุด การตัด การทอน การแกะไม้ออกทีละชิ้นส่วนทีละเล็กละน้อยของแต่ละช่าง จะไม่แตกต่างกันที่วิธีการทํางาน แต่แตกต่างกันที่เรื่องราวที่บอกเล่าผ่านงานไม้ งานฝีมือไม้แกะสลักของบ้านทิพย์มณีจะสะท้อนถึง วิถีชีวิต หรือ ความเชื่อแบบตะวันออกต่างๆ ลงไปบนชิ้นไม้สักอย่างปราณีตบรรจง เก็บทุกรายละเอียด คุณภาพสูงทุกชิ้น บางชิ้นใช้เวลานับปีกว่าจะเสร็จสมบูรณ์ การที่ครูช่างถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกของตนลงไปในค้อน ลงไปในสิ่ว สลักลงไปในไม้ได้ นี่คือคุณค่าที่แท้จริงของงานแต่ละชิ้น นอกจากเป็นศูนย์กลางซื้อขายงานศิลป์จากไม้แล้ว บ้านทิพย์มณียังเป็นแหล่งความรู้ของผู้ที่ต้องการศึกษาศาสตร์แห่งงานไม้อย่างลึกซึ้ง ต้อนรับผู้คนจากทุกมุมโลกให้มาเข้าชม ที่นี่จึงเป็นเสมือนแหล่งสืบทอดภูมิปัญญาไม้แกะสลักไปในตัว ความวิจิตรแห่งงานไม้เช่นนี้รอให้คุณมาค้นพบได้ที่ บ้านทิพย์มณี โซนสองฝั่งคลองบ้านถวาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ติดต่อ เกษม ทิพย์คํามา ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่านด้วยไมตรีจิต โทรศัพท์ 053-433-792, 053-023-387 หรือ 081-883-8085, [...]

You Might Be Also Interested In:

Top
ติดต่อ-สอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์