{if $options->theme->general->favicon != ""} {/if} {includePart parts/seo} {googleAnalytics $options->theme->google->analyticsTrackingId, $options->theme->google->anonymizeIp} {wpHead} {!$options->theme->header->customJsCode} {var $searchFormClass = ""} {if $elements->unsortable[search-form]->display} {var $searchFormClass = $elements->unsortable[search-form]->option('type') != "" ? "search-form-type-".$elements->unsortable[search-form]->option('type') : "search-form-type-1"} {/if} {* usefull for inline scripts like facebook social plugins scripts, etc... *} {doAction ait-html-body-begin} {if $wp->isPage}
{else}
{/if}
Search

ร้านโต้งปลาเผา ขอนแก่น

ร้านโต้งปลาเผา กับสโลแกน “ปลาสด สะอาด อาหารอร่อย” เป็นอีกหนึ่งร้านที่ได้รับการรับของจากหอหารค้าจังหวัดขอนแก่น อาหารจานเด่นก็เป็นปลานิลเผา ปลาทับทิมเผา ขายดีมาก ความสดใหม่มั่นใจได้

ผ้าไหม จากชาวชุมชนชนบท ขอนแก่น

ลายเส้น เล่นสีสัน ดูแปลกตา ยากเลียนแบบคือเอกลักษณ์ แต่หากสังเกตุลงไปในลวดลายเหล่านั้น จะพบกับเรื่องราวพิเศษ เพราะผ้าไหมมัดหมี่ของเรา คือการร่วมแรงร่วมใจกัน จากฝีมือของคนในชุมชนอย่างแท้จริง นั่นทําให้ผ้าไหมมัดหมี่ของเราทุกผืน ไม่เหมือนใคร มีคุณค่าในตัวของมันเอง ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นหัตถกรรมขื้นชื่อของไทย แต่ละพื้นที่ที่มีการผลิตก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกัน แต่ผ้าไหมมัดหมี่ที่ผลิตขึ้นในพื้นที่ อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นของเรา จะมีสิ่งที่พิเศษขึ้นมาจนสังเกตุได้ นั่นคือสีสันที่ปรากฎบนเนื้อผ้า รวมถึงความละเอียดละออหลากหลายของลายผ้า ที่มีการพัฒนาสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง จากการร่วมพัฒนาความคิดของคนในชุมชน วิถีชาวบ้านชาวชุมชนในอําเภอชนบทแต่โบราณ นอกจากจะประกอบการเกษตรแล้ว ยังมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ฝึกหัดถักทอผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจําวัน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 200 ปี องค์ความรู้ที่สั่งสมมานาน ถูกปรับใช้จนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รู้สึกได้ทันทีเมื่อสัมผัสว่าเป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพสูง ซึ่งในการผลิตให้ได้ผ้าไหมเนื้อละเอียด สีสันจัดจ้านดูแปลกตา สวยงามไม่เหมือนใครแบบนี้ เกิดขึ้นจากกรรมวิธีพิเศษที่เป็นการทําด้วยมือทุกขั้นตอน Handmade 100 % และทอถักกันด้วยวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติในท้องที่ ซึ่งทั้งหมดนี้คือแก่นแกนแห่งคุณภาพในผ้าไหมของเรา ชุมชนทําผ้าไหมในอําเภอชนบทเกือบทุกบ้าน จะมีอุปกรณ์ทอผ้าไหม บางบ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บางบ้านสาวไหม บางบ้านถักทอ เมื่อมีตลาดมีความต้องการผ้าไหมจํานวนมากทุกบ้านจะรวมตัวกันลงแรงงานช่วยเหลือกันทีละเล็กละน้อยตามความเชี่ยวชาญ เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันผ่านแรงงานของญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้าน การไปมาหาสู่กันเป็นประจําระหว่างการทําผ้าทําให้เกิดแลกเปลี่ยนความรู้หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทําผ้าอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากคุณภาพของผ้าจะพัฒนาไปข้างหน้าแล้ว ยังทําให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์ หลังจากผ่านกรรมวิธีต่างๆแล้ว [...]

You Might Be Also Interested In:

Top
ติดต่อ-สอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์