Search

ผ้าไหม จากชาวชุมชนชนบท ขอนแก่น

ผ้าไหม จากชาวชุมชนชนบท ขอนแก่น
Storytelling ขอนแก่น

ลายเส้น เล่นสีสัน ดูแปลกตา ยากเลียนแบบคือเอกลักษณ์ แต่หากสังเกตุลงไปในลวดลายเหล่านั้น จะพบกับเรื่องราวพิเศษ เพราะผ้าไหมมัดหมี่ของเรา คือการร่วมแรงร่วมใจกัน จากฝีมือของคนในชุมชนอย่างแท้จริง นั่นทําให้ผ้าไหมมัดหมี่ของเราทุกผืน ไม่เหมือนใคร มีคุณค่าในตัวของมันเอง

ผ้าไหมมัดหมี่ เป็นหัตถกรรมขื้นชื่อของไทย แต่ละพื้นที่ที่มีการผลิตก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกัน แต่ผ้าไหมมัดหมี่ที่ผลิตขึ้นในพื้นที่ อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่นของเรา จะมีสิ่งที่พิเศษขึ้นมาจนสังเกตุได้ นั่นคือสีสันที่ปรากฎบนเนื้อผ้า รวมถึงความละเอียดละออหลากหลายของลายผ้า ที่มีการพัฒนาสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง จากการร่วมพัฒนาความคิดของคนในชุมชน

วิถีชาวบ้านชาวชุมชนในอําเภอชนบทแต่โบราณ นอกจากจะประกอบการเกษตรแล้ว ยังมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ฝึกหัดถักทอผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในชีวิตประจําวัน จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ที่ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 200 ปี องค์ความรู้ที่สั่งสมมานาน ถูกปรับใช้จนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รู้สึกได้ทันทีเมื่อสัมผัสว่าเป็นผ้าไหมที่มีคุณภาพสูง ซึ่งในการผลิตให้ได้ผ้าไหมเนื้อละเอียด สีสันจัดจ้านดูแปลกตา สวยงามไม่เหมือนใครแบบนี้ เกิดขึ้นจากกรรมวิธีพิเศษที่เป็นการทําด้วยมือทุกขั้นตอน Handmade 100 % และทอถักกันด้วยวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติในท้องที่ ซึ่งทั้งหมดนี้คือแก่นแกนแห่งคุณภาพในผ้าไหมของเรา

ชุมชนทําผ้าไหมในอําเภอชนบทเกือบทุกบ้าน จะมีอุปกรณ์ทอผ้าไหม บางบ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหม บางบ้านสาวไหม บางบ้านถักทอ เมื่อมีตลาดมีความต้องการผ้าไหมจํานวนมากทุกบ้านจะรวมตัวกันลงแรงงานช่วยเหลือกันทีละเล็กละน้อยตามความเชี่ยวชาญ เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันผ่านแรงงานของญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้าน การไปมาหาสู่กันเป็นประจําระหว่างการทําผ้าทําให้เกิดแลกเปลี่ยนความรู้หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทําผ้าอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากคุณภาพของผ้าจะพัฒนาไปข้างหน้าแล้ว ยังทําให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างสมบูรณ์

หลังจากผ่านกรรมวิธีต่างๆแล้ว ผ้าไหมที่พร้อมจําหน่ายจะถูกรวบรวมไว้ที่ถนนศรีบุญเรืองในตัวอําเภอชนบท หรือที่เรียกกันว่าถนนสายไหม ซึ่งถนนเส้นนี้เกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนโดยมีความตั้งใจให้เป็นศูนย์กลางซื้อขายผ้าไหม ในราคาที่ผู้ซื้อพอใจ ซึ่งในปัจจุบันนี้เรามีการประยุกต์นําผ้าไหมไปผสมผสานกับผลิตภัณฑ์อื่น กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ตอบสนองความต้องการของตลาดปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

About TubTim

สาวมั่นที่เติบโตมาแถวนนท์ ผู้มีใจรัการท่องเที่ยว อาหาร และศิลปะแบบยุคเก่าๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked

ติดต่อ-สอบถามเกี่ยวกับเว็บไซต์